PODMÍNKY UŽITÍ

Úvod

 

Vítejte na internetových stránkách společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., IČ: 452 45 738, se sídlem na adrese Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1753/10a, PSČ 140 00, IČ: 45245738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184633 („JACOBS DOUWE EGBERTS“).

                                                                                         

Platnost


Tyto smluvní podmínky použití („Podmínky“) platí pro všechny návštěvy a použití těchto internetových stránek a dále pro veškeré informace, doporučení a/nebo služby, které se Vám poskytují na těchto internetových stránkách nebo jejich prostřednictvím („Informace“). Čerpáním a použitím informací z těchto internetových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami. Tyto Podmínky mohou být v čase měněny či jinak doplňovány ze strany JACOBS DOUWE EGBERTS. Pozměněné nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich uveřejnění na internetových stránkách.

 

Informace a odpovědnost


Informace slouží pouze pro účely obecného informování. Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS nenese odpovědnost za případné škody vzniklé z použití (nebo nemožnosti použití) těchto internetových stránek, včetně škod způsobených viry nebo jinou nesprávností či neúplností Informací, pokud tyto škody nevznikly v důsledku záměrného nekalého jednání nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS nebo jejich řídících zaměstnanců. Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS dále nenese odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s použitím elektronických komunikačních prostředků, a to mimo jiné včetně škod vzniklých z nedodání či pozdního dodání elektronických sdělení, ze zachycení elektronických sdělení nebo manipulace s nimi třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronická sdělení a z přenosu virů.

 

Zásady ochrany soukromí

 

Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím nebo v souvislosti s těmito internetovými stránkami mohou být použity pouze v souladu se Zásadami JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí. Podmínky budou předmětem Zásad JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí, jak jsou uveřejněny na Internetových stránkách.

 

Odkazované internetové stránky

 

Tyto internetové stránky mohou poskytovat odkazy na externí internetové stránky. Společnost JACOBS DOUWE EGBERTS nenese odpovědnost za použití nebo obsah internetových stránek, které na tyto internetové stránky odkazují nebo které naopak odkazují na tyto internetové stránky. Naše Zásady JACOBS DOUWE EGBERTS pro ochranu soukromí neplatí pro jakékoli zpracování Vašich osobních údajů na těchto jiných externích stránkách nebo jejich prostřednictvím.

 

 Duševní vlastnictví


Není-li uvedeno jinak, všechna práva k těmto internetovým stránkám a Informacím, včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, vlastní společnost JACOBS DOUWE EGBERTS. Uživatelům je povoleno číst si internetové stránky a Informace a pořizovat kopie pro vlastní osobní použití, např. vytištěním nebo uložením. Veškeré další použití internetových stránek a Informací, mimo jiné včetně uložení nebo reprodukce (části) internetové stránky společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS na jakékoli externí internetové stránce nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů nebo vnořených odkazů mezi internetovými stránkami společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS a jakýmikoli jinými internetovými stránkami, musí být předem písemně schváleno společností JACOBS DOUWE EGBERTS.

Veškeré ochranné známky figurující na těchto internetových stránkách jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. nebo jejích spřízněných společností a poboček.

 

 

Nevyžádané příspěvky

 

V případě, že na těchto internetových stránkách zveřejníte nevyžádané příspěvky a/nebo materiály ať již v podobě textů, obrázků, zvuků, softwaru, informací nebo v jiné podobě (dále jako „Materiály“), má společnost JACOBS DOUWE EGBERTS právo používat, kopírovat a/nebo komerčně využívat tyto Materiály v plném rozsahu a bezplatně a společnost JACOBS DOUWE EGBERTS nenese žádnou povinnost zachovávat o těchto Materiálech mlčenlivost.  Poskytnutím Materiálů současně prohlašujete, že jejich poskytnutím a dále použitím ze strany JACOBS DOUWE EGBERTS není porušováno právo třetích osob. Tímto se zavazujete odškodnit společnost JACOBS DOUWE EGBERTS za škodu vzniklou v souvislosti s jakýmikoliv žalobami, nároky a odpovědností vzniklými, způsobenými či uplatněnými vůči společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS v důsledku použití a/nebo využití Materiálů, které porušují práva (duševního vlastnictví) jakékoli třetí strany nebo jsou jinak nezákonné vůči třetí straně.

 

Rozhodné právo a soudní příslušnost


Tyto Podmínky použití se řídí výhradně právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s těmito Podmínkami použití, včetně sporů týkajících se existence a platnosti těchto Podmínek, budou předloženy příslušným soudům v České republice, ledaže platné právní předpisy stanoví něco jiného.

 

Poslední verze: [17.3.2017]