Podmínky používání


Vítejte na webových stránkách www.tassimo.cz (dále jen „Webové stránky“), které vám přináší společnost JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., se sídlem Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00, Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 452 45 738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184633 (dále jen „JDE CR“).

Uplatnitelnost
Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky užívání“) se vztahují na veškeré návštěvy a užití Webových stránek, jakož i na veškeré informace, doporučení a/nebo služby, které jejich prostřednictvím získáte (dále jen „Informace“). Užitím těchto Webových stránek souhlasíte s Podmínkami užívání. Společnost JDE CR může tyto Podmínky užívání kdykoliv měnit a upravovat. Změny a dodatky Podmínek užívání nabývají platnosti v okamžiku jejich zveřejnění na těchto Webových stránkách.

Informace a odpovědnost
Informace jsou pouze pro obecné účely. Společnost JDE CR není odpovědná za žádné škody způsobené užitím (nebo nemožností užití) Webových stránek, včetně škod způsobených počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností Informací, pokud takové škoda nevznikla v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti na straně společnosti JDE CR nebo jejich odpovědných zaměstnanců. Společnost JDE CR není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků, zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob, dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.

Pravidla pro nakládání s osobními údaji
Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím těchto Webových stránek nebo v souvislosti s nimi lze užít pouze v souladu s Pravidly pro nakládání s osobními údaji společnosti JDE CR. Podmínky užívání podléhají Pravidlům pro nakládání s osobními údaji společnosti JDE CR ve znění uvedeném na těchto Webových stránkách.

Webové stránky dostupné prostřednictvím odkazu
Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky. Společnost JDE CR není odpovědná za užití nebo obsah internetových stránek, na které se zde odkazuje nebo na kterých je obsažen odkaz na tyto webové stránky. Pravidla pro nakládání s osobními údaji společnosti JDE CR se nevztahují na zpracování vašich osobních údajů na odkazovaných stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Duševní vlastnictví
Není-li stanoveno jinak, jsou veškerá práva k těmto Webových stránkám a Informacím včetně autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví vlastnictvím společnosti JDE CR. Uživatelé mohou tyto Webové stránky a Informace číst a pořizovat si z nich kopie pro vlastní použití, např. vytištěním nebo uložením. Veškeré další užití Webových stránek nebo Informací, např. ukládáním nebo rozmnožováním Webových stránek nebo jejich části na jakýchkoliv externích internetových stránkách nebo vytvořením odkazů, hypertextových odkazů nebo odkazů na tzv. podstránku mezi Webovými stránkami a jakýmikoliv jinými internetovými stránkami vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti JDE CR.

„Jacobs®, Tassimo®, Carte Noire®“ a všechny další ochranné známky obsažené na těchto Webových stránkách jsou zapsanými ochrannými známkami společnosti KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. nebo jejích přidružených společností.

Nevyžádané náměty
Pokud na tyto Webové stránky umístíte nevyžádané náměty a/nebo materiály sestávající z textu, obrázků, zvuků, software, informací, atp. (dále jen „Materiály“) nebo je zašlete společnosti JDE CR elektronickou poštou či jinak, bude společnost JDE CR oprávněna je užít, rozmnožovat a/nebo komerčně využít v nejvyšším možném rozsahu a bezplatně s tím, že ve vztahu k nim není vázána povinností mlčenlivosti.

Zavazujete se tímto počínat si tak, aby se společnost JDE CR nestala předmětem žádné žaloby, nároku nebo odpovědnosti v důsledku užití a/nebo využití Materiálů v rozporu s právy (duševního vlastnictví) jakékoliv třetí osoby či jiného nezákonného užití ve vztahu k třetí osobě nebo souvislosti s ním, a v případě, že se tak stane, zavazujete se společnost JDE CR nahradit vzniklou škodu.

Příslušné právní předpisy a příslušnost soudu
Tyto Podmínky užívání se řídí výlučně právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek užívání, včetně sporů ohledně jejich existence a platnosti, bude řešit příslušný obecný soud České republiky, nestanoví-li právní předpisy jinak.Poslední verze: 2. 7. 2015

Smluvní podmínky MyTASSIMO

Tyto smluvní podmínky se vztahují k registraci na webové stránce TASSIMO („MyTASSIMO“).

1.

Způsob používání webových stránek www.tassimo.cz (a využívání veškerého obsahu a výhod, které jsou na stránkách k dispozici) se řídí podmínkami použití našich webových stránek.

2.

Při registraci do MyTASSIMO není nutné platit žádné poplatky, ale je třeba mít platnou e-mailovou adresu a přístup k internetu.

3.

Abyste se mohli zaregistrovat, musí vám být alespoň 18 let a musíte mít bydliště na ůzemí České republiky.

4.

Výhody, které vzejdou z vašeho členství v MyTASSIMO, jsou nepřenosné na jiné osoby.

5.

Vaše členství bude pokračovat, až dokud nepodáte žádost o jeho zrušení prostřednictvím sekce „Kontaktujte nás“ na našich stránkách.

6.

Osobní data, která nám svěříte, budou spravována v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou stanoveny zde.

7.

Ti, kteří se zaregistrují, si budou moci zvolit, jestli chtějí přijímat informace o speciálních nabídkách, slevách, soutěžích a událostech prostřednictvím e-mailu, pošty nebo online. Tyto aktivity se mohou řídit dalšími smluvními podmínkami, které budou v daný čas k dispozici.

8.

Ti, kteří se se svým přístrojem TASSIMO zaregistrují, budou mít navíc přístup ke slevám při online nákupech. Ti, kteří svůj přístroj Tassimo zaregistrují a zadají své sériové číslo z přístroje Tassimo, budou mít od 15. června 2015 nárok na dvě poukázky zajišťující slevu 2 x 270 Kč na dva oddělené online nákupy v e-shopu TASSIMO.

a. Slevové poukázky budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou uvedete během registrace. Poukázky vám budou zaslány 28 dní po registraci.

b. Při jednom nákupu můžete použít jednu poukázku. Nevyužitý obnos na poukázce nelze uchovat pro příště. Je třeba, aby každá objednávka měla minimální hodnotu 1050 Kč. Ke všem objednávkám, které nedosáhnou hodnoty 1050 Kč. se připočítává poštovné 189 Kč.

c. První poukázka je platná 6 týdnů od data registrace. Druhá poukázka platí 4 měsíce od data registrace.

d. Nabídka je omezena na 2 slevové poukázky v hodnotě 270 Kč pro jednoho registrujícího s platným sériovým číslem, a maximálním počtem 2 slevových poukázek na jednu domácnost během období 12 měsíců. Neplatné či neúplné sériové číslo nelze použít k registraci.

e. Na všechny objednávky, na které je použita slevová poukázka, se vztahují standardní smluvní podmínky obchodu TASSIMO Shop, včetně platebních podmínek.

f. Tato speciální nabídka se může kdykoliv změnit nebo být zrušena bez předchozího upozornění.

9.

MyTASSIMO vám přináší Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o. Budeme uchovávat informace, které souvisejí se zájmy členů MyTASSIMO, jejich volbami při výběru odměn, účastí v propagačních akcích, nabídkami a jejich návštěvami stránek MyTASSIMO (včetně jejich podstránek). Tyto informace budou použity pro účely analýz a průzkumů, stejně jako za účelem optimalizace našich speciálních nabídek. Nebudou poskytnuty nepřidruženým třetím osobám, aniž by o tom člen klubu nevěděl.

10.

Odškodnění. Svou registrací souhlasíte s tím, že společnost Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o., její pobočky, přidružené společnosti a jejich příslušní zástupci, agenti, partneři a zaměstnanci, nenesou odpovědnost a nejsou povinni k odškodnění při vzniku jakýchkoliv ztrát, nároků, reklamací nebo soudních řízení, ať již zahájených nebo hrozících, ani nároků na vyplacení nákladů vznikajících v souvislosti s používáním MyTASSIMO či nároků z jakéhokoliv porušení těchto smluvních podmínek.

11.

Výběr zákona a soudní pravomoci. Tyto smluvní podmínky budou řízeny a interpretovány v souladu s právním řádem České republiky.