Zásady ochrany osobních údajů JACOBS DOUWE EGBERTS


Produkty Tassimo® a související služby a jiné činnosti, včetně těchto internetových stránek (dále jen „Produkty Tassimo®“) jsou vyvíjené a uváděné na trh společností JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Moulíkova 3286/1b, IČ: 452 45 738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184633 (dále jen „JDE“) a jejími obchodními jednotkami v různých zemích.

JDE se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí a osobní údaje v souladu s platnými zákony a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, jak je shromažďujeme, a za jakým účelem je shromažďujeme. To znamená, že, mimo jiné:

Vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje zpracováváme také prostřednictvím využívání souborů cookies a obdobných technologií. Pokud si přejete dozvědět se více, přečtěte si prosím naše Zásady pro použití souborů cookies. Doporučovali bychom Vám pozorně si tyto zásady přečíst. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 26.04.2018.

Kdo je zodpovědný za Vaše osobní údaje?

Za shromažďování a zpracování osobních údajů v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nese zodpovědnost JDE.

Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Pokud se rozhodnete zakoupit si Produkt Tassimo® nebo nás jiným způsobem kontaktujete, budeme Vás žádat o poskytnutí některých Vašich osobních údajů, a také o některé další volitelné informace týkající se Vašeho používání Produktů Tassimo®. Hlavní účely, proč používáme osobní údaje, jsou následující:

Jaké jsou právní důvody pro zpracování vašich údajů?

Budeme zpracovávat pouze ty Vaše osobní údaje, k jejichž zpracovávání máme právní základ. Právní důvody zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely jsou následující:

Jak shromažďujeme Vaše osobní informace

Vaše osobní údaje s námi můžete sdílet celou řadou způsobů, například:

Námi zpracovávané osobní údaje

Užíváním Produktů nám nebo našim poskytovatelům služeb nebo zástupcům zanecháváte určité informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ukládáme a užíváme pouze takové osobní údaje, které nám sami přímo poskytnete nebo které jsou nám zcela zřejmě poskytnuty pro výše uvedené účely zpracování nebo pro účely sdělené Vám v případě, kdy nám osobní údaje poskytujete. Bez Vašeho předchozího souhlasu nebudeme užívat Vaše osobní údaje pro žádné jiné účely. Z naší strany mohou být zpracovávány níže uvedené kategorie osobních údajů:

Jak sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami – poskytovateli služeb nebo zástupci (zvanými „zpracovatelé“) k výkonu určitých zpracovatelských činností naším jménem. Vaše osobní údaje neprodáme, nepronajmeme ani jiným způsobem neposkytneme třetím stranám k užití pro jejich vlastní účely. Využíváme třetí strany – poskytovatele služeb pro marketingové aktivity, hosting internetových stránek, zásilkové služby, reklamu třetích stran.

Se všemi stranami zpracovávajícími naším jménem Vaše osobní údaje uzavíráme tzv. „Smlouvy o zpracování osobních údajů“, takže jsou právně zavázány zachovávat důvěrnost Vašich údajů, přijímat vhodná bezpečnostní opatření, oznamovat nám, pokud došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a mají další povinnosti k ochraně Vašeho soukromí.

JDE někdy prodává (část) svého podnikání jiným společnostem. Pokud se takové podnikání týká Produktů Tassimo®, může takový převod zahrnovat také převod Vašich osobních údajů novému vlastníkovi.

Dále Vaše osobní údaje zpřístupníme v případech vyžadovaných zákonem, nebo pokud je to nezbytné k předcházení podvodům nebo potírání podvodů, pokud je to nezbytné pro řešení sporů nebo v případě jiné naléhavé oprávněné potřeby, pokud taková potřeba za daných okolností převažuje nad Vaším zájmem na ochranu osobních údajů, což může zahrnovat bezpečnost našeho podnikání a našich zaměstnanců.

Osobní údaje v souladu s našimi Závaznými korporátními pravidly, registrovanými u Nizozemského úřadu pro ochranu osobních údajů, sdílíme mezi sesterskými společnostmi JDE. Dále osobní údaje sdílíme s třetími stranami – inzerenty.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů přijímáme různá bezpečnostní opatření, která mohou zahrnovat zabezpečené registrační formuláře, šifrování údajů a omezení přístupu k Vašim osobním údajům.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Shromážděné osobní údaje nebudeme uchovávat déle než je nezbytné pro naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud ovšem delší doba uchovávání není vyžadována a opodstatněna nebo povolena zákonem. Několik příkladů:

- Když se na nás obrátíte. Pokud se rozhodnete s námi komunikovat, budeme uchovávat veškeré obdržené osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku a dále následujících 6 měsíců.

- Pokud se účastníte soutěží, průzkumů a testování výrobků. Veškeré osobní údaje, kterou mohou být zpracovávány v průběhu soutěží, průzkumů a Vaší účasti na testování výrobků, budou uchovávány 4 roky od doby, kdy byly získány.

Předávání údajů

Vezměte prosím na vědomí, že obchodní jednotky zodpovědné za prodej a marketing Produktů Tassimo® zobrazených na těchto internetových stránkách jsou součástí společností JDE po celém světě, v důsledku čehož mohou být Vaše osobní údaje předávány v rámci skupiny společností JDE. Dále systém JDE je umístěn u poskytovatele služeb sídlícího v Nizozemí.

Vezměte prosím na vědomí, že některé třetí státy (jako např. USA) nezajišťují odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů. Přesto Vás můžeme ujistit, že JDE činí odpovídající opatření k zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich údajů.

Vaše osobní údaje ukládáme v Cloudu

Vaše osobní údaje můžeme ukládat v cloudu, v důsledku čehož mohou být Vaše osobní údaje naším jménem zpracovávány poskytovatelem cloudových služeb a ukládány na různých místech po celém světě. S příslušnými poskytovateli cloudových služeb jsme uzavřeli smlouvy a učinili jsme nezbytná organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů a k zajištění toho, že Vaše osobní údaje budou užívány výlučně pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních a údajů.

Děti

Necílíme na děti mladší 16 let.

Vaše práva

Můžete požadovat přezkum, opravu, aktualizaci, omezení zpracování či výmaz osobních údajů, které jste nám dříve poskytli nebo požadovat elektronickou kopii Vašich osobních údajů pro účely jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, ve kterém Vám toto právo na přenositelnost údajů zaručují platné právní předpisy), a to tak, že kontaktujete náš spotřebitelský servis na consumerservice.CZ@jdecoffee.com s uvedením Vašeho jména, (společnosti) a adresy. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právním předpisy.

Prosíme, abyste ve Vaší žádosti jednoznačně uvedli, jaké osobní údaje byste chtěli změnit, zda byste chtěli, aby Vaše osobní údaje byly z naší databáze vymazány. Z důvodu Vaší ochrany můžeme vyhovět pouze žádostem ohledně osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, ze které jste nám zaslali Vaši žádost. Před vyhověním Vaší žádosti můžeme potřebovat ověření Vaší totožnosti. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, jakmile to bude rozumně proveditelné.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme potřebovat uchovávat určité údaje za účelem vedení záznamů a/nebo za účelem dokončení transakcí, které jste zahájili před podáním Vaší žádosti o změnu nebo výmaz.

Úloha orgánů pro ochranu údajů

Pokud máte jakékoli stížnosti ohledně způsobu, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, rádi Vám je pomůžeme vyřešit. Nicméně máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého bydliště/sídla. Seznam orgánů pro ochranu osobních údajů je dostupný zde.

Kontakt a informace o společnosti

Své dotazy a připomínky k ochraně soukromí nám prosím zasílejte na adresu privacy@jdecoffee.com. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích.

JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.
Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 266 720 350
IČ: 452 45 738
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184633   

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:                       

First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen,  Germany
Commercial Register Bremen HRB 29225 HB
www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com